menu2

Training

Training

De bedoeling van mijn training is dat je je bewust(er) wordt van de invloed van jouw gedrag, dat je eigen gedrag kunt sturen en hiermee zelf verandering creëert. De trainingen zijn vooral praktijkgericht; je oefent er tijdens de training al mee zodat je direct effect ervaart. Met mijn trainingen zwengel ik een vliegwiel aan, echter, het is aan de mensen van de organisatie zelf dit wiel draaiende te houden. Na een training zie je vaak dat mensen in de hectiek van de dag weer terugvallen in oud gedrag. Ik besteed dan ook veel aandacht in het traject aan borging van het geleerde..

Betekenisvol communiceren

Als je betekenisvol communiceert is je intentie prettig samen te werken en resultaat te bereiken. Dan ben je vanuit openheid in contact met de ander en durf je je te laten inspireren.  

De training is bedoeld voor groepen, afdelingen en teams.

Communicatie; we doen de hele dag niets anders. Toch bereiken we vaak niet wat we willen. Veel misverstanden ontstaan omdat we er te snel van uit gaan dat de ander ons wel begrijpt. Of we voelen ons niet gehoord. Of we luisteren niet echt naar de ander omdat we in gedachte bezig zijn met onze eigen mening of overtuiging. Hoe zorg je er nu voor dat mensen jou wel echt horen? Of dat je draagvlak krijgt voor je inbreng? Hoe kun je echt in contact zijn met de ander zonder dat je voorbij gaat aan de inhoud van de communicatie? 

Effectief communiceren lukt niet alleen met communicatievaardigheden. Het begint met bewustwording van ons gedrag. Gedrag is een vorm van communicatie: alles wat je doet - en niet doet- heeft effect op een ander. En het effect is de reactie die je krijgt. Als je je bewust wordt van je gedachten, gevoelens en emoties, merk je wat het effect van jouw gedrag op anderen is en dat van anderen op jou.

Aanpak training op hoofdlijnen

In mijn training combineer ik bewustwording van gedrag met het leren van communicatievaardigheden. Zo word je bewust van hoe je nu communiceert en wat helpt om het anders te doen. Door dat te ervaren merk je meteen wat het je oplevert. En maakt het makkelijker dat in de praktijk toe te passen.

Thema’s die aan bod komen 

 • in contact zijn (open houding)
 • niveaus van communicatie
 • waarnemen en interpreteren
 • actief luisteren en juiste vragen stellen
 • verbale en non verbale communicatie
 • kwaliteiten en valkuilen

 

Voorbeelden van effecten:

 • vergroting bewustwording en bereidheid anders tegen zaken aan te kijken
 • meer inzicht in eigen gedrag en het effect dat het heeft op anderen
 • meer sturing op eigen gedrag
 • meer begrip voor de ander
 • vanuit verbinding met jezelf betekenisvoller en effectiever met anderen communiceren en samenwerken

Intervisie

Intervisie is geschikt voor mensen die op hetzelfde kennis- en ervaringsniveau werken. Belangrijk is dat de gezagsverhoudingen gelijk zijn binnen een intervisiegroep.

Soms is het nodig even met afstand te kijken naar wat je doet in je werk. Intervisie is een toegankelijke en leerzame manier om met een aantal collega’s te reflecteren op je eigen werk en om van elkaars ervaringen te leren.  In kleine groepjes,  met maximaal vijf a zes mensen. Ik werk graag op de ‘ Socrates’ manier. Het voordeel van deze intervisiemethode is dat bij elke deelnemer van de groep een leerproces op gang komt in plaats van bij slechts een persoon.

Bij intervisie is ruimte voor verschillende manieren om naar een kwestie te kijken. Wat je bij intervisie niet doet is elkaar adviseren en spreken in termen van ‘goed’ of ‘fout’. Het draait om het leren van elkaar. Intervisie is het meest effectief als je persoonlijke leerpunten inbrengt.

Mijn rol bij intervisie is die van procesbegeleider. Het mooie aan intervisie is dat je het na een paar keer gewoon met elkaar kunt uitvoeren, zonder externe begeleding. Ik streef er naar dat na 2 of 3 sessies het team zelfstandig verder kan met intervisie.

Voorbeelden van effecten

• creëren van een gevoel van gemeenschappelijkheid
• vergroten van wederzijds vertrouwen
• ruimte om in een kleine groep feedback te geven aan elkaar

Waardensessie

Deze sessie is waardevol en effectief als je een (nieuwe) visie en strategie wilt maken. Of wanneer je bestaande kernwaarden wilt laten leven in de organisatie. Of wanneer je wilt toetsen of die waarden nog wel opgaan voor de organisatie.

Cultuurverandering gaat voornamelijk over gedrag van mensen. Het draait om afspraken die je met elkaar maakt en waar iedereen zich ook echt aan committeert: Hoe werken we, langs welke kaders doen we dat en welk gedrag past daar bij? Daarom is het waardevol te beginnen met wat de persoonlijke waarden van je medewerkers zijn. Vanuit die verkenning van binnenuit kun je de identiteit van je organisatie (opnieuw) bepalen en betekenis geven.

Aanpak op hoofdlijnen

Een waardensessie start met het verkennen van persoonlijke waarden. Dit versterkt het begrip voor de ander en erkenning voor eigenheid. Daarna bespreek je met elkaar de organisatiewaarden (kernwaarden). Je gaat aan de slag met bestaande waarden of formuleert  met elkaar nieuwe; afhankelijk van de situatie van de organisatie. 

Kernwaarden geven letterlijk waarde aan de organisatie en staan voor ‘we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen . Het geeft aan waar je organisatie voor staat. Hoe vertaal je dat vervolgens in de hele organisatie?  Stel, er is een kernwaarde ‘openheid’ of ‘mensgericht’. Hoe ziet dat er dan concreet uit wanneer je aan het werk bent? Wat doe je dan? (of wat doe je juist niet). En hoe borgen we dat met elkaar? In kleine groepjes ga je hiermee aan de slag.  formuleert zo concreet mogelijke gedragsvoorbeelden en bespreek je de mogelijkheden tot borging. 

Het proces van het bespreken van persoonlijke waarden, het (her)ontdekken van kernwaarden en hier concreet betekenis aan geven levert positieve energie op, verbindt en brengt mensen in beweging.

Wat levert het op?

• gezamenlijke handvatten
• meer verbinding
• bewustwording eigen gedrag
• denken en handelen vanuit organisatiedoelen
• inspirerender ‘samen werken’
• toetsingskader voor je handelen